Wiele osób zastanawia się, kim jest rezydent długoterminowy UE. Osoba posiadająca taki dokument ma prawo do stałego pobytu w Polsce. Status rezydenta długoterminowego UE wiąże się również z posiadaniem innych uprawnień. 

 

Dlaczego warto starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest dokumentem, który uprawnia do stałego przebywania na terenie RP. Wydana decyzja w sprawie zezwolenia na pobyt w Polsce na czas nieoznaczony pozwala cudzoziemcowi na legalne przebywanie w Polsce. Sama karta pobytu ma ważność do 5 lat, co oznacza, że przed końcem ważności czasie należy ją wymienić w ramach procedury przewidzianej ustawą o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku. Nie ma potrzeby ponownego składania wniosku o udzielenie zezwolenia i przechodzenia przez proces jego uzyskania. 

 

Status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej umożliwia podjęcie pracy zarobkowej w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń. 

 

W celu sprawdzenia, na jakiej zasadzie możliwe jest podjęcie pracy w innym państwie Unii Europejskiej przez cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wydane przez polskie władze, należy się dowiedzieć, jak kwestia ta została uregulowana przez przepisy obowiązujące w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym cudzoziemiec zamierza podjąć pracę. 

 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydane przez Polskę uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen. Pobyt cudzoziemca na podstawie tego zezwolenia nie może jednak przekraczać 90 dni w okresie 180 dni. 

 

W przypadku, gdy cudzoziemiec zamierza przebywać w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej należącym do strefy Schengen dłużej niż pozwala na to wskazany limit, powinien zalegalizować pobyt w oparciu o przepisy obowiązujące w danym państwie UE.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej?

 

Status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej można otrzymać po spełnieniu określonych warunków. Należą do nich między innymi:

 

  • przebywanie w Polsce legalnie i nieprzerwanie w rozumieniu ustawy o cudzoziemcach przez co najmniej 5 lat;
  • posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu w ciągu 3 lat pobytu w RP bezpośrednio przed złożeniem wniosku – w przypadku osób dysponujących Niebieską Kartą UE posiadających stabilne zarobki udokumentowanie regularnego źródła dochodu wymagane jest za okres 2 lat;
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
  • zagwarantowane prawo do lokalu;
  • potwierdzona znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1. 

 

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej? 

Cudzoziemcy, którzy chcą starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej powinni złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na swoje miejsce pobytu. Wniosek należy złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu, przykładowo najpóźniej w ostatnim dniu ważności posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy. 

Ubieganie się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wymaga wypełnienia dwóch egzemplarzy wniosku w języku polskim, a także przedłożenia oryginału paszportu zagranicznego do wglądu wraz z dwoma kserokopiami wszystkich jego stron zawierających adnotacje, wpisy i pieczątki. Ponadto należy wskazać liczbę osób na utrzymaniu obecnie oraz w okresie 3 ostatnich lat, udowodnić stabilność i regularność źródła dochodu – na przykład poprzez przedłożenie umowy o pracę oraz zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-11 z potwierdzeniem nadania do właściwego urzędu skarbowego. 

Ubieganie się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wymaga posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, co można wykazać na przykład poprzez przedłożenie aktualnej deklaracji ZUS RCA wraz z dowodem wysyłki tego dokumentu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy także przedstawić tytuł prawny do lokalu, w którym cudzoziemiec przebywa. 

Korzyści związane z otrzymaniem statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wiążą się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej w Polsce, ale również z możliwością uproszczenia procedury zatrudnienia w innych krajach Unii Europejskiej, w tym dla osób wykonujących wolne zawody lub dla osób wykonujących czynności na podstawie kontraktów menedżerskich czy umowów agencyjnych. Cudzoziemiec posiadający powyższy tytuł pobytu może zalegalizować pobyt swojej rodziny w Polsce w ramach tzw. połączenia rodziny, składając dla nich odpowiednie wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Ponadto, po 3-letnim nieprzerwanym pobycie na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemiec może złożyć wniosek o uznanie go za obywatela polskiego.

Cudzoziemiec przebywający w Polsce przez okres 5 lat bez przerw powyżej 10 miesięcy może ubiegać się o zezwolenie bezterminowe, czyli pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Wiąże się to z wieloma korzyściami, m.in. możliwością podjęcia pracy zarobkowej w Polsce bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. 

źródło: Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy

Pozycjonowanie stron Warszawa

Comments are closed.

You may also like