Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz łatwiej przekazywać odpady innym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania? Sprawdź, czy możesz uznać odpady za produkty uboczne. Przedstawiamy zasady i wymagane dokumenty.

Uznanie odpadu za produkt uboczny – kiedy może to nastąpić? Podstawowe warunki

 Przedmioty i substancje, które powstają w procesie produkcyjnym, a których celem nie jest ich wyprodukowanie, można uznać za produkty uboczne, a nie odpady. Pozwala to przedsiębiorcom na ich wykorzystywanie i obrót z pominięciem rygorystycznych norm dotyczących gospodarowania odpadami, a w efekcie ułatwia m.in. ich przekazywanie innym podmiotom.

Żeby jednak odpady uznano za produkty uboczne, muszą jednocześnie zostać spełnione następujące warunki:

  • dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne,
  • przedmiot lub substancja może być bezpośrednio wykorzystywana bez dalszego przetwarzania przekraczającego normalną praktykę przemysłową, do której zalicza się np. pakowanie,
  • przedmiot lub substancja jest produkowany (-a) jako integralna część procesu produkcyjnego,
  • przedmiot lub substancja spełniają wszelkie wymagania (prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska i określonego wykorzystania), a ich wykorzystanie nie powoduje negatywnych skutków dla zdrowia lub życia ludzi oraz środowiska.

Jak wygląda procedura uznania odpadu za produkt uboczny?

 Żeby odpad został uznany za produkt uboczny, przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Dokument musi zawierać dowody, które będą potwierdzać spełnienie warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, takie jak umowy dokumentujące wykorzystanie odpadu do określonych celów, a także:

  • oznaczenie wytwórcy odpadów, w tym NIP i Regon,
  • informacje o miejscu wytwarzania przedmiotu lub substancji, których dotyczy zgłoszenie,
  • wskazanie rodzaju przedmiotu lub substancji wraz z masą,
  • opis całego procesu produkcyjnego,
  • wyniki badań, których odpowiednie laboratoria potwierdzają określone właściwości materiału.

Przed wydaniem decyzji może on zasięgnąć opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Nie jest to jednak obowiązkowe. Następnie wydaje albo decyzję stwierdzającą spełnienie warunków uznania za produkt uboczny, albo decyzję stwierdzającą niespełnienie warunków uznania za produkt uboczny.

Decyzja stwierdzająca spełnienie warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny jest wydawana na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10 lat. Co ważne, jeśli w procesie produkcyjnym, w którym powstaje produkt uboczny, lub w procesie, w którym jest on wykorzystywany, dojdzie do zmian, należy dokonać ponownego zgłoszenia uznania odpadu za produkt uboczny.

Pamiętaj, przedsiębiorca, który będzie gospodarować odpadami błędnie zakwalifikowanymi jako produkty uboczne bez zachowania warunków wskazanych w przepisach odpadach, musi liczyć się z surowymi sankcjami. Jeśli więc nie masz pewności, czy uznać dany przedmiot lub substancję za produkt uboczny, skontaktuj się ze specjalistami ds. konsultingu środowiskowego. Rozwieją oni Twoje wątpliwości i podpowiedzą, jakich formalności należy dopełnić, aby dokonać zgłoszenia uznania odpadów za produkty uboczne.

Chociaż zarówno odpady, jak i produkty uboczne powstają w procesach produkcyjnych, sposoby postępowania z nimi znacznie się od siebie różnią. W przypadku odpadów należy stosować się do surowych rygorów wynikających z przepisów o odpadach, podczas gdy produkty uboczne są objęte mniejszymi restrykcjami.

Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców interesuje się procedurą uznania odpadu za produkt uboczny. Nie w każdym przypadku jest to możliwe. Niemniej jeśli nie ma przeciwwskazań, warto dopełnić wymaganych formalności. Ułatwi to obrót przedmiotami i substancjami, które powstają w ramach produkcji.

źródło: EkoMeritum outsourcing środowiskowy

Pozycjonowanie stron Warszawa

Comments are closed.

You may also like