Jednym z dwóch rodzajów emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jakie wyróżnia polskie prawo, jest emisja niezorganizowana. Czym właściwie ona jest? Jak ją odróżnić od emisji zorganizowanej? Czy w przypadku emisji niezorganizowanej pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jest wymagane?

Emisja niezorganizowana – definicja i przykłady

 Emisję niezorganizowaną definiuje opublikowany w 2003 r. dokument referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu. Na zasadzie przeciwieństwa zestawia on źródła emisji niezorganizowanej ze źródłami emisji zorganizowanej. Te drugie można skontrolować poprzez pomiar natężenia przepływu gazów i substancji w nich zawartych, w przypadku tych pierwszych nie jest to możliwe.

W związku z powyższym źródła, które nie należą do emisji zorganizowanej, można podzielić na dwie kategorie:

  • emisje z nieszczelności – to emisje, które są konsekwencją stopniowej utraty szczelności elementów przeznaczonych do przesyłania cieczy lub gazów. Może to być spowodowane np. wytworzeniem się nadciśnienia w przewodach instalacyjnych. Przykładem niezorganizowanej emisji z nieszczelności będzie wyciek z kołnierza przyłączeniowego, 
  • emisje powodowane dyfuzją – to emisje, które powstają w warunkach normalnej eksploatacji i są wynikiem bezpośredniego kontaktu gazów lub pyłów ze środowiskiem, w wyniku czego samorzutnie przenikają (dyfudują) do powietrza, np. poprzez parowanie lub sublimację.

Do emisji powodowanej dyfuzją zaliczyć można m.in. suszenie powierzchni po lakierowaniu, magazynowanie sypkich materiałów na otwartym terenie, a także wtórną emisję pyłów, czyli ich porywanie wywołane erozją wietrzną.

Podsumowując, emisję niezorganizowaną można zdefiniować jako emisję, która jest wynikiem bezpośredniego (bez pośrednictwa kanałów) kontaktu gazów lub pyłów ze środowiskiem podczas normalnej pracy instalacji. W przypadku budynku wiele drobnych źródeł emisji w jego wnętrzu może być przyporządkowanych do emisji niezorganizowanej, jednak wylot systemu wentylacji zostanie sklasyfikowany jako emisja zorganizowana.

Emisja niezorganizowana – czy pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów jest konieczne?

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska gazy lub pyły, które są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany – czyli bez pośrednictwa środków technicznych lub za pomocą wentylacji grawitacyjnej, nie wymagają pozwolenia. Niemniej przy opracowywaniu wniosku o wydanie takiego pozwolenia, trzeba uwzględnić zarówno emisje zorganizowane, jak i niezorganizowane. Dlatego zadanie to warto powierzyć specjalistom.

Bezbłędnie odróżnią oni źródła emisji i zadbają o to, aby wniosek spełniał wszelkie formalności, co zwiększy szansę na jego pozytywne rozpatrzenie. Uwzględnią przy tym indywidualną specyfikę projektu, a także wymagania nie tylko prawne, ale i te stawiane przez zleceniodawcę.

Wyjątkiem są lotne związki organiczne (LZO). Jeżeli zakład przekroczy limity zużycia substancji zawierających lotne związki organiczne określone w prawie, wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do atmosfery, niezależnie od tego czy odbywa się ona w sposób zorganizowany czy też niezorganizowany.

Czy emisja niezorganizowana wymaga raportowania?

 Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wielkość emisji niezorganizowanej należy wyznaczać, raportować i oceniać oddzielnie od źródeł emisji zorganizowanej, chyba że jest to sprzeczne z indywidualnymi wymaganiami lub najlepszymi dostępnymi technikami BAT. W zależności od wybranego systemu sprawozdawczości – KOBiZE, GUS, PRTR – raportowanie emisji zorganizowanej podlega innym zasadom.

Jak więc widać, emisja niezorganizowana podlega wielu wymaganiom prawnym. Warto o tym pamiętać, zanim rozpocznie się eksploatację instalacji. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Jeśli masz wątpliwości co do kwestii związanych z emisją niezorganizowaną, skontaktuj się z firmą świadczącą usługi konsultingu środowiskowego. Specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Pozycjonowanie stron Warszawa

Comments are closed.

You may also like